mixajlov_aleksandr_yakovlevich_i_ismagil_shangareev_v_restorane_kazan-20